ประกวดราคางานรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขายซาก ในพื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

              

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
เรื่อง ประกวดราคางานรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขายซาก ในพื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

 

    ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขายซาก ในพื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

   ทั้งนี้ ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารการเสนอราคาได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.crownproperty.or.th และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประกวดราคา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มีนาคม 2566  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  (ในวันและเวลาทำการ)​​

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7099

 

รายละเอียดการประกวดราคา

รูปแบบ ประกวดราคา
ราคากลาง

 6,765,245.71 บาท (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดการ

วันที่ 17 มีนาคม - 30 มีนาคม 2566
 - แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประกวดราคาและรับเอกสาร

วันที่ 31 มีนาคม 2566     
 - เวลา 09.00 น.                    ประชุมชี้แจงรายละเอียดงาน 
                                            ณ ห้องประชุม 6401 อาคาร 6 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
                                            และสำรวจพื้นที่ดำเนินการบริเวณแยกเฉลิมบุรี

วันที่ 10 เมษายน 2566           
 - เวลา 14.00 น.                     ยื่นซองเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6301 
                                             อาคาร 6 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

                                             คณะกรรมการรับซองประกวดราคา

 - เวลา 15.00 น.                     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

 

ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : รายละเอียดประกวดราคางานรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขายซาก
ในพื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี)

 

ข้อปฏิบัติในการเสนอราคางานจัดจ้าง (คลิกที่นี่)