• พระบรมฉายาลักษณ์
  • "สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์"

    จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 มีฐานะเป็นนิติบุคคล
    เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์
    และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย

    Slide
  • Slide 3

โครงการออกหน่วยพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ข่าวของสำนักงาน

         เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) วันที่ 24 กันยายน 2565…

ข่าวของสำนักงาน