ประกวดราคางานจัดเช่ารถยนต์สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน 21 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี

  

''

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง ประกวดราคางานจัดเช่ารถยนต์ จำนวน 21 คัน
ระยะเวลาเช่า 5 ปี

 

     ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานจัดเช่ารถยนต์สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน 21 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2571)

     ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับข้อกำหนดการจัดจ้าง/จัดหา (Terms Of Reference : TOR) ได้ที่ แผนกบริหารงานจัดหา กองกลาง ฝ่ายธุรการ อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2565  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 6742