สรรหาผู้รับจ้างงานดูแลบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประจำปี 2566-2568

   

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
เรื่อง สรรหาผู้รับจ้างงานดูแลบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประจำปี 2566-2568

   ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างงานดูแลบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปี 2566-2568

   ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 ตุลาคม 2565  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  (ยกเว้นวันจันทร์)​​

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

  1. นางกรรณทิพย์  แจ่มจำรัส  หมายเลขโทรศัพท์  0 2787 7341 หรือ 08 1685 5505
  2. นายสุริยะ  ศิริม่วง              หมายเลขโทรศัพท์  06 1398 1334 

 

ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : รายละเอียดงานดูแลบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประจำปี 2566-2568​)