คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์


นายเกษม วัฒนชัย

กรรมการ


นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร

กรรมการ


พันโท สมชาย กาญจนมณี

กรรมการ


พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

กรรมการ


พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย

กรรมการ


พลเอก จักรภพ ภูริเดช

กรรมการ


พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

กรรมการ


นายอำพน กิตติอำพน

กรรมการ