การใช้พื้นที่รองรับผู้มีรายได้น้อย (ชุมชน) และใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

ภารกิจเพื่อสังคมอื่นๆ