คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับงานประมูล

ผู้สนใจที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล สามารถเข้าร่วมการประมูลอัตราอื่นนอกจากอัตราที่ลงทะเบียนไว้ได้หรือไม่

ได้ โดยผู้สนใจที่ลงทะเบียนแล้ว จะต้องแจ้งความประสงค์เพิ่มชื่อในอัตราที่สนใจ ก่อนวันประมูล

ผู้สนใจที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล แต่ไม่เข้าร่วมการประชุมหรือลงพื้นที่ สามารถเข้าร่วมประมูลได้หรือไม่

ได้ แต่ถือว่าผู้เข้าประมูลรับทราบสภาพสถานที่ เงื่อนไขการประมูล เงื่อนไขการเช่า ครบถ้วนแล้ว

ผู้สนใจที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ จะมีผลอย่างไรหรือไม่

ไม่มีผลใด ๆ

หลักประกันการประมูลประเภทแคชเชียร์เช็ค ควรออกก่อนวันประมูลกี่วัน และมีวันหมดอายุหรือไม่

แคชเชียร์เช็คสามารถออกในวันประมูลหรือก่อนวันประมูล และไม่มีวันหมดอายุ

กรณีมีผู้ประมูลรายเดียว สามารถดำเนินการประมูลได้หรือไม่ และสามารถได้รับสิทธิการเช่าในราคาประมูล ขั้นต่ำ (ไม่ยกเพิ่ม) ได้หรือไม่

กรณีอสังหาริมทรัพย์อัตราใด มีผู้ประมูลไม่ครบสามรายตามหลักเกณฑ์การประมูล สำนักงานทรัพย์สินฯ จะยกเลิกการประมูลอัตรานั้นและตกลงราคากับผู้ประมูลรายนั้น และหากไม่มีการเสนอราคาเพิ่ม หรือเสนอราคาน้อยกว่าราคาขั้นต่ำที่สำนักงานทรัพย์สินฯ กำหนดไว้ อาจพิจารณายกเลิกการประมูลอัตรานั้น ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นสำคัญ

การเสนอราคาเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนขั้นต่ำ จะต้องเสนออย่างไร

จะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้

ผู้ชนะการประมูล แต่ไม่ประสงค์จะเช่า จะดำเนินการอย่างไร

ผู้ชนะการประมูล ที่ไม่ดำเนินการชำระผลตอบแทนตามเงื่อนไขหรือไม่ทำสัญญาเช่า สำนักงานทรัพย์สินฯ จะริบเงินประกันการประมูล และ/หรือ เงินประกันการปฏิบัติตาม TOR

ขั้นตอนการประมูลสิทธิการเช่า
''

 

คำถามเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อปฎิบัติในการเสนอราคางานจัดจ้าง
''