มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ณ โถงบริการผู้เช่า (ส่วนกลาง) และงานบริการผู้เช่า (ส่วนภูมิภาค) จึงกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ