พระปฐมบรมราชโองการ

''

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จผ่านพิภพสืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ และทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงบริบูรณ์ด้วยพระบรมขัตติยราชอิสริยยศตามโบราณราชประเพณีแล้ว เมื่อวันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
       เมื่อพระมหาราชครูพิธีศรีวิสิทธิคุณ  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์  ขัตติยราชวราภรณ์  เครื่องราชูปโภค  และพระแสง  ถวายอนุษฏุภศิวมนตร์และอนุษฏุภวิษณุมนตร์  สรรเสริญพระเป็นเจ้าตามคติเทวราชา  และกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายชัยมงคลแล้ว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” จากนั้น ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจรรยาดังพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้
       พระปฐมบรมราชโองการในรัชกาลปัจจุบัน อันเป็นประถมธรรมิกราชวาจาองค์นี้ แสดงให้เห็นถึงพระบรมราชปณิธานที่สืบเนื่องมาโดยตรงจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โดยทรงย้ำถึง “หน้าที่” ในการที่จะทรง  “ครองแผ่นดิน” ด้วย “วิธีการ” ก็คือ “โดยธรรม” อันมี “เป้าหมาย” คือ “เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร” ทรงยืนยันว่าจะทรงวางพระองค์ในฐานะพระประมุขผู้ทรงครองแผ่นดิน ภายในกรอบของความเป็นธรรม และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรในอาณาพระบารมี ตามราชนีติธรรมนีติของความเป็นธรรมิกราชา
       ยิ่งไปกว่านั้น ยังทรงประกาศอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่แห่งรัชกาลปัจจุบัน ในอันที่จะ “สืบสาน รักษาและต่อยอด” พระบรมราโชบาย แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระมหากรุณาพระราชทานและทรงบำเพ็ญเป็นเนติแบบอย่างอันประเสริฐไว้แล้วทุกรัชสมัย มาเป็นครรลองของการกำหนดพระบรมราโชบาย แนวพระราชดำริ ตลอดจนการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
       เราทั้งหลายผู้อาศัยใต้พระบรมโพธิสมภาร จึงพึงเทิดทูนพระปฐมบรมราชโองการนี้ไว้เป็นอุดมการณ์เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและพากเพียรตามหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันในอันที่จะพลีอุทิศสรรพกำลังอาสาสนองงานแผ่นดิน เพื่อก่อให้เกิดผลเป็นความผาสุกมั่นคงของราชอาณาจักรไทยด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ และด้วยเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่า สมพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของปวงประชาชาติไทยที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  ทุกประการ.

“โอมฺ เทวสฺส อิมํ ปฐมํ โองฺการภูตํ สูรสีหนาทํ สมฺปฏิจฺฉามิ ฯ”
ข้าพระพุทธเจ้า ขอรับพระบรมราชโองการสุรสิงหนาท ประถมธรรมิกราชวาจา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ