คณะผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานผู้อำนวยการ

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

ผู้อำนวยการ


พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานรองผู้อำนวยการอาวุโส

พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

รองผู้อำนวยการอาวุโส

สำนักงานรองผู้อำนวยการ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเลขานุการ
ผู้อำนวยการ

นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน

รักษาการ

สำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(ส่วนกลาง)

นางบุณฑริกา รื่นสัมฤทธิ์

สำนักงาน
รองผู้อำนวยการที่ ๑

นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน

รองผู้อำนวยการ

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ ๑/๑

นางสุนีย์ สะเทือนวงษา

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ ๑/๒

- ว่าง -

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ ๑/๓

นายประยุกต์ อนุพันธุ์สกุล

สำนักงาน
รองผู้อำนวยการที่ ๒

นายชูศิริ คัยนันทน์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ ๒/๑

นางวีนา โปรานานนท์

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ ๒/๒

นายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ ๒/๓

นางสาวอภิรดี เงินวิจิตร