ช่องทางการชำระเงิน

การให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้เช่าพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สามารถเลือกใช้บริการชำระเงินได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) เปลี่ยนรูปแบบใบแจ้งหนี้ใหม่

ใบแจ้งหนี้ใหม่

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนภูมิภาค) เปลี่ยนรูปแบบใบแจ้งหนี้ใหม่

Image
Local
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
1

ณ โถงบริการผู้เช่า อาคาร 6 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง)

1

2

ณ ส่วนบริการผู้เช่า สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนภูมิภาค)

2

3

ชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้

3

4

ชำระเงินผ่าน Mobile Application

4

5

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven)

5

6

ชำระเงินหักบัญชีเงินฝากธนาคารแบบอัตโนมัติ

 

Image
-

 

 

6