กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเลาขวัญ และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นำคณะผู้ถือหุ้นบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และผู้เช่าบนพื้นที่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเลาขวัญ และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และปลูกฝังให้ผู้เช่าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

พื้นที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ และพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นชื่อว่าเป็น “อีสานภาคกลาง” ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลาหลายสิบปี ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝน ไม่มีระบบชลประทาน ประชาชนต้องจ้างรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค มากกว่า 5 ล้านบาทต่อเดือน ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงภัยแล้ง

สำหรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 15 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของโครงการที่มีการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ประชาชนได้ใช้น้ำบาดาลในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร นำมาซึ่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะผู้เดินทางยังได้เข้าเยี่ยมชมน้ำพุโซดาห้วยกระเจา แหล่งน้ำพุธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีรสซ่าคล้ายน้ำโซดา และมีรสชาติหวาน สามารถนำไปผสมเครื่องดื่มแทนน้ำโซดาได้ พร้อมชมขั้นตอนการผลิตน้ำแร่โซดาห้วยกระเจาเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย และร่วมทดลองดื่มน้ำแร่โซดา สร้างความสนใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

''
นางสาววัชราภรณ์ พันธ์ไพศาล
ผู้ถือหุ้นบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"รู้สึกดีใจแทนชาวบ้าน และคนในพื้นที่ที่ต่อยอดพัฒนาเกิดผลที่เป็นประโยชน์กับชุมชนได้จริง พระองค์ทรงสานต่องานเพื่อประชาชน เข้าถึงความลำบากของประชาชน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก หากมีการต่อยอด ก็จะทำให้มีคนสนใจอย่างต่อเนื่อง อีกจุดที่ชอบคือวัดทิพย์สุคนธาราม สวยมาก ห้องนิทรรศการและบรรยากาศบริเวณโดยรอบเหมือนไปต่างประเทศ"

 

นางมณี จิรโซติมงคลกุล
ประธานชุมชนพระยาประสิทธิ์

"ดีใจมากที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ให้โอกาสได้มาเยี่ยมชมโครงการฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้สานต่อ เติมเต็ม พัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำใช้ ทรงห่วงใยประชาชน ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่แห้งแล้งมาก ปัจจุบันมีน้ำให้ใช้ครอบคลุมหลายพื้นที่บริเวณใกล้เคียง พวกเราต้องลุกขึ้นมาทำความดี พัฒนาชุมชน เพื่อประเทศชาติของเรา ในการเยี่ยมชมโครงการครั้งนี้ ชื่นชมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ อยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือในการดำเนินการพัฒนา และให้ความสำคัญกับโครงการต่างๆ ดังเช่นการดำเนินการของโครงการนี้ค่ะ"

''

 

''
นางจุไรรัตน์ เครือพิมาย
เลขานุการชุมชนเกาะกลาง

"ดูแต่ในข่าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ พอได้มาดูโครงการฯ จริงๆ ตื้นตันใจมาก ที่พระองค์ท่านสืบสาน รักษา ต่อยอด ท่านชี้แนะ มอบหมายแนวทาง ให้ลงมือปฏิบัติ ทำให้โครงการพระราชดำริเห็นผลเร็ว ประสบผลสำเร็จ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีน้ำกินน้ำใช้ได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน เป็นความโชคดีของประชาชนชาวเลาขวัญ ชาวห้วยกระเจา จากพื้นที่แห้งแล้งเปลี่ยนเป็นความชุ่มชื่นกลับมีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างไม่มีหมด สิ่งที่ได้เห็นคือการเสียสละ ไม่มองเห็นประโยชน์ส่วนตัวจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก และหากไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ใส่ใจในความเดือดร้อนของประชาชน ทุ่มเท ไม่ย่อท้อเหมือนเช่นที่นี่ ก็จะทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นความพิเศษที่ค้นพบน้ำบาดาล น้ำพุโชดา ขอบคุณสำนักงานทรัพย์สินฯ ที่มอบโอกาส โชคดีที่ได้มาสัมผัส นอกจากนี้ยังมีพระพุทธเมตตาประชาไทยเป็นปาฎิหารย์จากพื้นที่ที่แห้งแล้งมีความร่มรื่นร่มเย็นเป็นศูนย์รวมจิตใจ"