กิจกรรม “ทรัพย์สินฯ พบผู้เช่า” ประจำปี 2567

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรม “ทรัพย์สินฯ พบผู้เช่า” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น การปฏิบัติตนตามสัญญาเช่า สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่า การดูแลจัดระเบียบสถานที่เช่า การยื่นเรื่องราวประเภทต่างๆ ช่องทางการชำระเงิน และการทำหนังสือมอบอำนาจ โดยเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้เช่า