บ้านมั่นคง...ชุมชนเข้มแข็ง

บ้านมั่นคง...ชุมชนเข้มแข็ง
การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้อยู่บนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้อยู่บนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และหน่วยงานภาคี ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระหว่างชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (คพชส.) ในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547

      พื้นที่บริเวณซอยรามคำแหง 39 เป็นที่ตั้งของชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ เนื้อที่ 273 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ชุมชนเก้าพัฒนา ชุมชนน้อมเกล้า ชุมชนทรัพย์สินเก่า ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และชุมชนเทพลีลา รวมบ้านเรือนประมาณ 1,500 หลังคาเรือน แบ่งพื้นที่เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่มีสัญญาเช่าและพื้นที่ไม่มีสัญญาเช่า โดยคัดเลือกชุมชนที่พบปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค มาดำเนินการพัฒนาตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง

      ปัจจุบันมีชุมชนที่พัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อย จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ชุมชนเก้าพัฒนา สำหรับชุมชนที่พัฒนาแล้วเสร็จบางส่วน ได้แก่ ชุมชนน้อมเกล้า ชุมชนทรัพย์สินเก่า และอยู่ระหว่างการพัฒนากับผู้ที่ได้สิทธิอีกจำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนน้อมเกล้า ชุมชนทรัพย์สินเก่า ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และชุมชนเทพลีลา ประมาณ 730 หลังคาเรือน

  

255487916_624303528753954_2801121759069289649_n.jpg 256892434_443358273974617_7556077216390408511_n.jpg

254905098_576886870071679_1068100102864196805_n.jpg 159875005_159691239311619_4301706919229493295_n.jpg

โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ระยะที่ 1-2

 

       ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา หนึ่งในชุมชนที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา มีพื้นที่รวม 74 ไร่ ประกอบด้วย ผู้เช่า จำนวน 142 หลังคาเรือน และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ยังไม่มีสัญญาเช่าจำนวน 271 หลังคาเรือน โดยได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคง ระยะที่ 1 – 2 แล้วเสร็จ จำนวน 171 หลังคาเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างระยะที่ 3 จำนวน 100 หลังคาเรือน โดยมีพิธียกเสาเอกไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณสินเชื่อจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 36 ล้านบาท มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565  

 

MY3_4063.jpg

 

MY3_4081.jpg

พลเอก อภิรัชต์  คงสมพงษ์ รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธี
ยกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาพร้อมด้วย พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
และผู้บริหารของสำนักงานทรัพย์สินฯ เข้าร่วมในพิธี

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคงโดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย สร้างความมั่นคงในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ในหลากหลายมิติจนสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถพึ่งพาตนเอง เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และก้าวไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน

 

 

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- พิธียกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา
- สำนักงานทรัพย์สินฯ ได้รับรางวัล "ผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท