สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งมอบถังดับเพลิงเติมน้ำยาเคมีใหม่ ให้แก่ผู้เช่าและชุมชนบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

   สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการเฝ้าระวังและการป้องกันอัคคีภัยให้แก่ผู้เช่าและคนในชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นับเป็นสิ่งที่สำนักงานทรัพย์สินฯ คำนึงถึงและให้ความสำคัญเสมอมา ไม่เพียงแต่การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย สำนักงานทรัพย์สินฯ ยังได้ดำเนินการส่งมอบถังดับเพลิงเติมน้ำยาเคมีใหม่ จำนวน 342 ถัง เมื่อวันที่ 6-7 และ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่ผู้เช่าและชุมชนบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ จำนวน 25 แห่ง ดังนี้.-

1. ชุมชนวัดอินทรวิหาร
2. ชุมชนเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร
3. ชุมชนซอยสมประสงค์ 5
4. ชุมชนซอยพัฒนาสินทรัพย์
5. ชุมชนซอยสันติสุข
6. ชุมชนวัดน้อยนพคุณ
7. ชุมชนเจ้าพระยาสยาม
8. ชุมชนศรีเวียง
9.ชุมชนวานิชสัมพันธ์
10. ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ
11. กลุ่มซอยอำไพ
12. ชุมชนสวนหลวง 1
13. ชุมชนสวนหลวง 2
14. ชุมชนบางอุทิศ
15. ชุมชนทรัพย์สินใหม่
16. ชุมชน 9 พัฒนา
17.ชุมชนร่วมสามัคคี
18. ชุมชนทรัพย์สินเก่า
19. ชุมชนน้อมเกล้า
20. ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา
21. ชุมชนวัดเทพลีลา
22. พื้นที่บริเวณซอยพหลโยธิน 6
23. พื้นที่บริเวณซอยศรีอยุธยา 16
24. ชุมชนแพร่งภูธร
25. ตลาดทรัพย์สินฯ จังหวัดนครสวรรค์

 

   ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนชุดอุปกรณ์สายหัวฉีดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ ตลอดจนยังเป็นการช่วยลดปริมาณความเสี่ยงและความเสียหายอันจะเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ได้ในระดับหนึ่ง

 

q.jpg

f58da911d033ce73fb578936dbb4530c.JPG

THAI0532.JPG

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม >>> กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562