พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถกอล์ฟไฟฟ้าไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ เชิญรถกอล์ฟไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายอย่างต่อเนื่องแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอย และอุปการคุณแก่การพระศาสนา ดังนี้