ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระเมตตากว้างใหญ่ไพศาล

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระเมตตากว้างใหญ่ไพศาล      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน      พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม…

โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 3

  โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 3      คลองเปรมประชากร…

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน      พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7…

โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 2

  โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 2        …

โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 1

  โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 1      คลองเปรมประชากร…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์  พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์  พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

โครงการพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

       บึงสีไฟ บึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านาน เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์…