โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้ได้เข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทันตกรรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2565 มีประชาชนเข้าถึงการรักษารวม 11,062 ราย

 

 

Image
-


    วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 255 ราย และหน่วยทันตกรรม จำนวน 241 ราย รวมจำนวน 496 ราย โดยเป็นผู้เช่าของสำนักงานทรัพย์สินฯ จำนวน 13 ราย ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 

Image
-

 


    วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 พิธีเปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” โดย นายเกษม วัฒนชัย  องคมนตรี กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และประธานกรรมการโครงการฯ ประธานในพิธี
    พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และผู้ป่วย 

 

Image
-

 


    วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 พิธีปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” โดยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี และมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยผ่าตัดรักษาโรคตา

 

Image
-

 

 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 

Image
-

 


    โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เดิมชื่อโรงพยาบาลเพชรบุรี ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2491 บนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ใกล้สถานีรถไฟเพชรบุรี ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนามาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อโรงพยาบาล "โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี" เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบกิจคุณูปการ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2532

 

Image
-