ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด
ด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในความสำคัญของการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชนชาวไทย มีพระราชประสงค์สืบสานพระราชปณิธานการทรงงานจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ตั้งโครงการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับไปประสานการดำเนินงานร่วมกัน ให้ราษฎรสามารถดำเนินชีวิตในขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านเกษตรกรรมมาตลอด โดยพระราชทานแนวพระราชดำริแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ พร้อมทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน อาทิ ด้านการชลประทาน การสร้างเขื่อนและฝายชะลอความชุ่มชื้นต่าง ๆ และทรงงานร่วมกับหน่วยงานให้การดำเนินงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลทำให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัว อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน 

     ดังตัวอย่าง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๕ เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรระดับท้องถิ่น สามารถนำไปปรับปรุงงานเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นช่องทางการให้บริการตรงตามความต้องการ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เป็นการดำเนินงานแบบประสานความร่วมมือของนักวิชาการแต่ละสาขาจะให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์วินิจฉัย และให้บริการโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย เป็นต้น


ที่มาข้อมูล : หนังสือทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ 
โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)