พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

 

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
เพื่อความสุขของประชาชน

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงราชย์สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชบูรพการีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานตอบรับการกราบบังคมทูลพระกรุณาอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ความว่า


     "ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง"


     พระองค์ทรงพระราชปรารถนาให้บ้านเมืองไทยเป็น "บ้านแสนสุข" ประชาชนชาวไทยมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้า ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณในอันที่จะทรงชี้แนะพระราชทานแนวทางแห่งการสร้างความสุข ดังวิธีการพระราชทานที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาซึ่งได้เชิญมาตีพิมพ์บนปกหนังสือสวดมนต์ 28 กรกฎาคม 2560 ว่า

     "ความสุขในตัวเริ่มจากใจ และทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ส่วนรวมและตนเอง
สุขในการบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข
สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น
สุขในการให้ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข
สุขในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และปัญญา ในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น
การสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ทำให้มีความสงบ มีสติ สมาธิ และปัญญา ตลอดจนเป็นกุศล สิริมงคลต่อทุกคน และจะนำมาสู่ความเจริญและความสุขที่กล่าวมานั้นแล..."


     ยิ่งไปกว่านั้น ยังทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราโชวาทให้ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย เข้าใจกระจ่างถึงนิยามแห่งคำว่าในพระปรมาภิไธยอย่างถูกต้อง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความยุติธรรม เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้โดยทรงไขความเฉลยพระราชทานไว้ว่า หมายถึงในนามของประชาชนชาวไทย ในนามสถาบันหลักของประเทศทั้ง 3 สถาบัน เพื่อความสุขความร่มเย็นและความมั่นคงของบ้านของเราทุกคน


     “...ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์นั้น ความจริงความหมายก็คือ ปฏิบัติหน้าที่ในนามของสถาบันทั้ง 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ในพระปรมาภิไธยในนัยนี้หมายถึง สถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาติและความสุข ความร่มเย็น และมั่นคงของราชอาณาจักร ซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคน อันนี้คือความหมายที่จะขอไขให้ ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ก็คือ ในนามของประชาชนชาวไทย ในนามของสถาบันสูงสุดทั้งหลายของชาติ และประซาชน คือ ให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคม"
                    

ที่มาข้อมูล : หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ 6 เมษายน 2561
สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”