• พระบรมฉายาลักษณ์
 • "สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์"

  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 มีฐานะเป็นนิติบุคคล
  เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์
  และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย

  Slide
 • Slide 3
 • Rama 9

โครงการออกหน่วยพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ข่าวของสำนักงาน

       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดให้ความรู้ด้านการขายของออนไลน์ ในหัวข้อ “…

ข่าวของสำนักงาน